BEL ONS
MAIL ONS
BEZOEK ONS

Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda

 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle

Privacy Statement

Assist Management, gevestigd aan Rietschotten 1, 4751XN Oud-Gastel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.assistmanagement.nl Rietschotten 1, 4751XN Oud-Gastel 085-0606307

Lysanne Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Assist Management. Zij is te bereiken via administratie@assistmanagement.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Assist Management verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring

 • Gegevens over beschikbaarheid

 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lysanne@assistmanagement.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Assist Management verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers.

 2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen en/of nieuwsbrieven die voor u interessant kunnen zijn.

 3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast danwel een opdracht.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Assist Management bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, e.d.) zijn beschikbaar tot een jaar na het laatste contact indien u via Assist Management bent bemiddeld. U krijgt zowel 6 maanden na het laatste contact als een jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven d.m.v. een mail te sturen naar administratie@assistmanagement.nl. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Assist Management. Na uitschrijving worden uw gegevens definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Assist Management kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken”.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Google Analytics

Alleen indien je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, zal Assist Management gebruik maken van Google Analytics' cookies. Indien je geen toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke cookies, dan worden deze cookies geblokkeerd. Google Analytics is een webanalyse dienst die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om het gebruik dat gebruikers van de Website maken te kunnen analyseren. Google gebruikt geaggregeerde statistische informatie om Assist Management inzage te geven in hoe gebruikers de Website gebruiken. Google mag deze informatie uitsluitend aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Assist Management en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@assistmanagement.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Assist Management neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lysanne@assistmanagement.nl

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Assist Management dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via administratie@assistmanagement.nl

Wijzigingen

Assist Management kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Assist Management. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.